СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0034

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Подземен гараж

Адрес

гр.София, ж.к."Овча купел 2", пред бл.25

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ОВЧА КУПЕЛ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"КАИ-92" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

Ю 040128552

Данъчен №

1232004580

Адрес

гр.Драгоман, ул."Железничар" №25

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

100 / 16.09.2003

Цена в лева

125100 BGN

Цена в друга валута

125100 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

16.09.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на до

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.12.2004 5000 лв
31.12.2005 5000 лв
17.09.2006 5000 лв
Общо 15000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
13.01.2005 5000 лв 5075 лв
31.12.2005 10000 лв 10121 лв
17.09.2006 15000 лв 15121 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
17.09.2003 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
18.09.2003 3 3
27.10.2004 3 3
13.01.2005 3 3
01.08.2005 3 3
31.12.2005 3 3
04.07.2006 3 3
17.09.2006 3 3

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: подземен гараж

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 17.09.2003

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

17.09.2006