СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0059

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

градинка ""Докторски паметник"" и ул.""Кракра""

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

СО

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

""ДВЕПМ""ЕООД

ЕГН

010425697

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

гр.София, ул.""Асен Златарев""№19

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

11 / 25.05.2009

Цена в лева

108700 BGN

Цена в друга валута

108700 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

25.05.2009

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане:

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
25.05.2010 30000 лв
25.05.2011 500 лв
25.05.2012 1000 лв
25.05.2013 1200 лв
25.05.2014 5000 лв
25.05.2015 500 лв
25.05.2016 500 лв
25.05.2017 1000 лв
25.05.2018 1500 лв
25.05.2019 500 лв
Общо 41700 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
25.05.2010 30000 лв 0 лв
25.05.2011 30500 лв 0 лв
16.06.2016 38700 лв 0 лв
11.07.2017 39700 лв 0 лв
21.06.2018 41200 лв 0 лв
28.05.2019 41700 лв 0 лв

Неустойки:

Сума Решение Дело
15000 1280/25.06.2010 Заведено дело
250 1802/08.07.2011 Заведено дело
4100 197/01.07.2016 Заведено дело
500 440/13.07.2017 Заведено дело
750 654/09.07.2018 Заведено дело
250 889/22.07.2019 Заведено дело

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
25.05.2019 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
11.07.2017 3 0 лв
21.06.2018 3 0 лв
28.05.2019 3 0 лв


Неустойки:

Сума Решение Дело
209350 889/22.07.2019г. Заведено дело


4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Обществена тоалетна

Неустойки:

Сума Решение Дело
108700 889/22.07.2019г. Заведено дело


б) Въвеждане в експлоатация:

Неустойки:

Сума Решение Дело
16000 889/22.07.2019г. Заведено дело


5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата: 329/09.12.2016г.

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

25.05.2019