СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0058

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

градинката между бул.""П.Ю.Тодоров"" и ул.""Ст.Малинов""-ухото на трамвай №1

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН ""ТРИАДИЦА""

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

""КЕМКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"" ЕАД

ЕГН

175116945

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

гр.София,бул.""Черни връх"" №161А

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

9 / 31.01.2008

Цена в лева

35100 BGN

Цена в друга валута

35100 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

31.01.2008

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.01.2009 40750 лв
31.01.2012 80 лв
31.01.2015 80 лв
31.01.2018 1950 лв
Общо 42860 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.01.2009 40750 лв 0 лв
12.04.2010 40750 лв 42663 лв
18.05.2012 40830 лв 43725 лв
18.01.2017 40830 лв 43725 лв
14.03.2018 42860 лв 45675 лв

Неустойки:

Сума Решение Дело
20375 №581/13.02.2009 Заведено дело

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
31.01.2009 2
31.01.2010 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.01.2009 2 0
12.04.2010 3 2
16.02.2011 3 3
12.10.2011 3 3
18.05.2012 3 3
04.04.2013 3 3
02.12.2013 3 3
01.07.2014 3 3
27.01.2015 3 3
05.08.2015 3 3
22.01.2016 3 3
25.07.2016 3 3
18.01.2017 3 3
14.03.2018 3 3

Неустойки:

Сума Решение Дело
12219 №581/13.02.2009 Заведено дело
37444.5 №1202/14.05.2010 Заведено дело
6490.44 №1571/25.02.2011 Заведено дело

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Обществена тоалетна

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 12.04.2010

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

31.01.2018