СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0046

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

пл."Бански"

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ОБОРИЩЕ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

Йордан Тодоров Диклиев

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

с.Мокрище, общ.Пазарджик, ул.Осма №55

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

71 / 29.07.2006

Цена в лева

121000 BGN

Цена в друга валута

121000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

29.07.2006

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на подписване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
08.01.2008 12605 лв
08.01.2009 1212 лв
08.01.2010 1070 лв
08.01.2011 23800 лв
08.01.2012 3380 лв
08.01.2013 2210 лв
08.01.2014 2010 лв
08.01.2015 2142 лв
08.01.2016 1862 лв
Общо 50291 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
08.01.2008 12605 лв 15149 лв
08.01.2009 13817 лв 28094 лв
08.01.2010 14887 лв 28453 лв
21.04.2010 14887 лв 50297 лв
18.01.2011 38687 лв 50297 лв
07.05.2012 42067 лв 50297 лв
13.05.2013 44277 лв 50297 лв
04.04.2016 50293лв 50297 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
15.01.2007 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
15.01.2007 3 3
20.07.2007 3 3
08.01.2008 3 3
08.01.2009 3 3
11.06.2009 3 3
08.01.2010 3 3
21.04.2010 3 3
18.01.2011 3 3
14.04.2011 3 2
05.10.2011 3 3
07.05.2012 3 3
19.11.2012 3 3
13.05.2013 3 3
22.11.2014 3 3
27.06.2014 3 3
18.02.2015 3 3
20.08.2015 3 3
04.04.2016 3 3
19.01.2017 3 3

Неустойки:

Сума Решение Дело
3985.5 1648/29.04.2011 Платена

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: обществена тоалетна

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 15.01.2007

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

15.07.2017