СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0042

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

бул."Ф. Нансен" около НДК

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН "ТРИАДИЦА"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

МЛАДЕЖКА КООПЕРАЦИЯ ЯЛТА

ЕГН

 

БУЛСТАТ

121469105

Данъчен №

1220109050

Адрес

бул."Цар Освободител" 20

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

263-02 / 29.08.2005

Цена в лева

85000 BGN

Цена в друга валута

85000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

29.08.2005

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
13.02.2006 30000 лв
13.02.2007 1000 лв
13.02.2008 1000 лв
13.02.2009 1000 лв
13.02.2010 1000 лв
13.02.2011 1000 лв
13.02.2012 2000 лв
13.02.2013 2000 лв
13.02.2014 2000 лв
13.02.2015 2000 лв
13.02.2016 2000 лв
Общо 45000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
13.02.2006 30000 лв 30150 лв
13.02.2007 31000 лв 31430 лв
13.02.2009 32000 лв 32450 лв
12.04.2010 33000 лв 33668 лв
07.06.2011 34000 лв 35468 лв
15.03.2012 36000 лв 38718 лв
20.06.2013 38000 лв 40754 лв
17.12.2014 42000 лв 42000 лв
30.09.2015 45000 лв 45000 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
13.02.2006 5

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
13.02.2006 5 5
15.09.2006 5 5
13.02.2007 5 5
18.09.2007 5 5
21.10.2008 5 5
13.02.2009 5 5
23.10.2009 5 5
12.04.2010 5 5
12.11.2010 5 5
07.06.2011 5 5
15.03.2012 5 5
19.07.2012 5 5
27.12.2012 5 5
20.06.2013 5 5
20.12.2013 5 5
26.06.2014 5 5
17.12.2014 5 5
30.09.2015 5 5

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: обществена тоалетна

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 13.02.2006

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

13.02.2016