СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0039

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

градинката пред църквата ""Св.Никола""

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

""ВЪЗРАЖДАНЕ""

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

Димитър Гочев Иванов

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

гр.Пирдоп,ул.""Цар Освободител"" №18,вх.А, ет.6, ап.16

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

59 / 30.06.2004

Цена в лева

4200 BGN

Цена в друга валута

4200 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

30.06.2004

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
26.01.2005 15000 лв
31.12.2005 1000 лв
31.12.2006 1000 лв
31.12.2007 1000 лв
31.12.2008 1000 лв
31.12.2009 1000 лв
31.12.2010 1000 лв
31.12.2011 1000 лв
31.12.2012 1000 лв
31.12.2013 1000 лв
31.12.2014 1000 лв
Общо 25000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.01.2005 15000 лв 0 лв
23.02.2006 16000 лв 0 лв
31.12.2006 17000 лв 0 лв
31.12.2007 18000 лв 9000 лв
28.01.2009 19000 лв 9000 лв
30.04.2010 20000 лв 34000 лв
26.07.2011 21000 лв 34000 лв
06.06.2012 22000 лв 34000 лв
11.02.2013 23000 лв 34000 лв
07.10.2014 25000 лв 34000 лв

Неустойки:

Сума Решение Дело
7500 № 750/29.03.2005 Искова молба вх. № 2645/24.01.06. - СРС
500 №1242/07.03.2006 Заведено дело
500 №1899/09.03.2007 Заведено дело

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
26.01.2005 2

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.01.2005 2 0
23.02.2006 2 0
31.12.2006 2 0
31.12.2007 2 2
28.01.2009 2 2
30.04.2010 2 2
26.07.2011 2 0
06.06.2012 2 0
11.02.2013 2 0
07.10.2014 2 0

Неустойки:

Сума Решение Дело
2036 № 750/29.03.2005 Искова молба вх. № 2645/24.01.06. - СРС
8616 №1242/07.03.2006 Заведено дело
8157 №1899/09.03.2007 Заведено дело
23100 № 1933/07.10.2011 Заведено дело
31695 №269/02.07.2012 Заведено дело
18423 №579/08.03.2013 Заведено дело
43299 №1476/17.10.2014 Заведено дело

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Обществена тоалетна

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 26.01.2005

Неустойки:

Сума Решение Дело
65 № 750/29.03.2005 Искова молба вх. № 2645/24.01.06. - СРС
77.28 №1242/07.03.2006 Заведено дело
177.24 №1899/09.03.2007 Заведено дело
372.12 №1899/09.03.2007 Заведено дело
114.66 №1164/16.04.2010 Заведено дело
189.84 № 1933/07.10.2011 Заведено дело
132.72 №269/02.07.2012 Заведено дело
105 №579/08.03.2013 Заведено дело

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата: 1476/17.10.2014г.

Развален договор

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

30.06.2014