СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0037

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

Обществена тоалетна

Адрес

бул."Евлоги Георгиев",ъгъла с бул."Черни връх"

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Глория-ВХБ" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

121477162

Данъчен №

2220088823

Адрес

гр.София,ул."Братя Миладинови"№114

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

/ 08.04.2004

Цена в лева

39050 BGN

Цена в друга валута

39050 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

08.04.2004

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
02.08.2005 50000 лв
02.08.2006 40000 лв
02.08.2008 10000 лв
02.08.2009 10000 лв
02.08.2010 10000 лв
02.08.2011 10000 лв
02.08.2012 10000 лв
02.08.2013 10000 лв
02.08.2014 10000 лв
02.08.2015 10000 лв
Общо 170000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
02.08.2005 50000 лв 50099 лв
02.08.2006 90000 лв 50099 лв
02.08.2008 100000 лв 60515 лв
02.08.2009 110000 лв 60515 лв
02.08.2010 120000 лв 60515 лв
02.08.2011 130000 лв 60515 лв
02.08.2012 140000 лв 60515 лв
02.08.2013 150000 лв 60515 лв
08.04.2014 170000 лв 60515 лв

Неустойки:

Сума Решение Дело
20000 №1631/06.10.2006 Платена
5000 №928/16.10.2009 Платена
5000 №1445/05.11.2010 Платена
5000 №1978/28.10.2011 Платена
5000 404/13.11.2012 Платена
5000 866/13.09.2013 Платена
5000 1220/28.04.2014 Платена

3. Задължения за трудова заетост:

Няма

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Обществена тоалетна

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 02.08.2005

Неустойки:

Сума Решение Дело
3088.9 №1013/20.09.2005 Платена
2627.52 №928/16.10.2009 Платена
1552.27 №1445/05.11.2010 Платена
1317.67 №1978/28.10.2011 Платена
1477.98 404/13.11.2012 Платена
1145.63 866/13.09.2013 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

08.04.2014