СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0057

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

""Въжени линии"" 100% от капитала

Адрес

кв.""Симеоново""

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

""Витоша ски"" ЕАД

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

ул.""Любен Каравелов"" №4

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

/ 20.12.2007

Цена в лева

8300000 BGN

Цена в друга валута

8300000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

20.12.2007

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
20.12.2008 500000 лв
Общо 500000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
20.12.2008 500000 лв 501430 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
01.01.2008 60
01.01.2009 59
01.01.2010 58
01.01.2011 57
01.01.2012 56
01.01.2013 55
01.01.2014 54
01.01.2015 53
01.01.2016 52
01.01.2017 51
01.01.2018 50
01.01.2019 49
01.01.2020 48
01.01.2021 47
01.01.2022 46
01.01.2023 45
01.01.2024 44
01.01.2025 43
01.01.2026 42
01.01.2027 41
01.01.2028 40

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
20.12.2008 60 47
20.12.2009 59 60
20.12.2010 58 63
20.12.2011 57 61
20.12.2012 56 60
25.02.2013 56 60
20.02.2014 55 60
11.03.2015 54 55
26.02.2016 53 57
20.02.2017 52 58
06.03.2018 51 58

Неустойки:

Сума Решение Дело
120861 622/20.03.2009 Платена

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: запазване - 25г.; превоз на пътници с изградените кабинкови и седалкови лифтове

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

31.12.2032