СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0032

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

ул.""Аксаков"" №7А

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

""СРЕДЕЦ""

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

""Средец"" АД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

831644086

Данъчен №

1220025337

Адрес

пл.""Славейков"" №9

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

96 / 28.08.2003

Цена в лева

131111 BGN

Цена в друга валута

131111 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

28.08.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.12.2004 40000 лв
31.12.2005 20000 лв
31.12.2006 10000 лв
31.12.2007 10000 лв
31.12.2008 10000 лв
31.12.2009 20000 лв
31.12.2010 10000 лв
31.12.2011 10000 лв
31.12.2012 10000 лв
28.08.2013 10000 лв
Общо 150000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.12.2004 40000 лв 41700 лв
31.12.2005 60000 лв 41700 лв
31.12.2006 70000 лв 45612 лв
18.03.2008 80000 лв 45612 лв
18.03.2009 90000 лв 45612 лв
20.01.2010 110000 лв 45612 лв
09.03.2011 120000 лв 45612 лв
02.04.2012 130000 лв 80588 лв

Неустойки:

Сума Решение Дело
10000 1235/28.02.2004 Платена
3044 1851/09.02.2007 Платена
5000 100/28.03.2008 Платена
5000 647/10.04.2009 Платена
10000 1127/26.03.2010 Платена
5000 1604/18.03.2011 Платена

3. Задължения за трудова заетост:

Няма

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: обществена тоалетна

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 13.04.2004

Неустойки:

Сума Решение Дело
1206.12 1235/28.02.2004 Платена
1206.12 307/16.05.2004 Платена
1179.9 307/16.05.2004 Платена
2241.81 307/15.06.2004 Платена
1206.12 307/15.06.2004 Платена
1179.9 307/15.06.2004 Платена
1193.01 304/15.06.2004 Платена
1206.12 304/15.06.2004 Платена
1206.12 307/15.06.2004 Платена
1206.12 1851/09.02.2007 Платена
4627.83 100/28.03.2008 Платена
4785.15 647/10.04.2009 Платена
4391.85 1127/26.03.2010 Платена
5060.46 1604/18.03.2011 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

28.08.2013