СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0000

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

пл.""Велчова завера"", срещу Семинарията

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

СО

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ЕТ ""Дунев Мотор спорт - Бончо Дунев

ЕГН

 

БУЛСТАТ

020657270

Данъчен №

1221013286

Адрес

ул. Искърско шосе №2А

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

25 / 28.03.2002

Цена в лева

55325 BGN

Цена в друга валута

55325 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

28.03.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
26.12.2002 27824 лв
31.12.2003 2000 лв
31.12.2004 3000 лв
31.12.2005 4000 лв
31.12.2006 4000 лв
31.12.2007 4000 лв
31.12.2008 4000 лв
31.12.2009 4000 лв
31.12.2010 4000 лв
31.12.2011 4000 лв
Общо 60824 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
06.02.2003 27824 лв 28692 лв
28.01.2004 29824 лв 30850 лв
31.12.2004 32824 лв 35830 лв
31.12.2005 36824 лв 39460 лв
31.12.2006 40824 лв 43597 лв
31.12.2007 44824 лв 47692 лв
31.12.2008 48824 лв 54453 лв
31.12.2009 52824 лв 58687 лв
31.12.2010 56824 лв 62751 лв
10.02.2012 60824 лв 67794 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
26.12.2002 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
06.02.2003 3 3
05.08.2003 3 3
28.01.2004 3 3
28.09.2004 3 3
31.12.2004 3 3
27.10.2005 3 3
31.12.2005 3 3
31.12.2006 3 3
28.09.2007 3 3
31.12.2007 3 3
03.10.2008 3 3
31.12.2008 3 3
05.10.2009 3 3
31.12.2009 3 3
29.09.2010 3 3
31.12.2010 3 3
01.09.2011 3 3
10.02.2012 3 3
28.03.2012 3 3

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: обществена тоалетна

Неустойки:

Сума Решение Дело
13831.25 216/01.06.2012 Заведено дело

б) Въвеждане в експлоатация: 26.12.2002

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

28.03.2012