СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0026

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

бул. Цар Освободител №24А

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

СО

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Сити марк"ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

040162615

Данъчен №

2222011828

Адрес

жк."Суха река" бл.225А ап.33

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

86 / 18.07.2003

Цена в лева

39000 BGN

Цена в друга валута

39000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

18.07.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
29.02.2004 56000 лв
29.06.2009 5000 лв
18.07.2013 10000 лв
Общо 71000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
29.02.2004 56000 лв 56713 лв
29.06.2009 61000 лв 56713 лв

Неустойки:

Сума Решение Дело
2500 788/17.07.2009 Платена

3. Задължения за трудова заетост:

Няма

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: обществена тоалетна

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 29.06.2004

Неустойки:

Сума Решение Дело
8303.1 №408/27.07.2004 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

18.07.2013