СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0025

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

пл. "Възраждане"

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Глория - ВХБ" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

121 477 162

Данъчен №

222 008 8123

Адрес

ул."Братя Миладинови", №114

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

85 / 18.07.2003

Цена в лева

66666 BGN

Цена в друга валута

66666 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

26.06.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: При сключване на дог.

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
13.02.2004 40000 лв
13.02.2004 4000 лв
18.07.2004 2000 лв
18.07.2005 2000 лв
18.07.2006 2000 лв
18.07.2007 2000 лв
18.07.2008 2000 лв
18.07.2009 2000 лв
18.07.2010 2000 лв
18.07.2011 2000 лв
18.07.2012 2000 лв
18.07.2013 35000 лв
18.07.2013 2000 лв
Общо 99000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
13.02.2004 44000 лв 45178 лв
18.07.2004 46000 лв 47307 лв
18.07.2005 48000 лв 49399 лв
18.07.2006 50000 лв 53413 лв
18.07.2007 52000 лв 55165 лв
18.07.2008 54000 лв 65841 лв
18.07.2009 56000 лв 67180 лв
18.07.2010 58000 лв 68766 лв
01.08.2011 60000 лв 68766 лв
09.10.2012 62000 лв 68766 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Няма

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: обществена тоалетна

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 13.02.2004

Неустойки:

Сума Решение Дело
1292.04 172/20.04.2004 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

18.07.2013