СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0023

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

ул.""Любородие""

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН ""НАДЕЖДА""

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ЕТ ""Огнян Тихов - ДОГИС""

ЕГН

 

БУЛСТАТ

831 072 596

Данъчен №

122 101 4819

Адрес

жк ""Люлин"", бл.730, вх.А, ап.14, ет.4

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

82 / 26.06.2003

Цена в лева

6250 BGN

Цена в друга валута

6250 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

26.06.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: При сключване на дог.

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
10.12.2003 5000 лв
26.06.2004 500 лв
26.06.2005 700 лв
26.06.2006 700 лв
26.06.2007 700 лв
26.06.2008 700 лв
26.06.2009 700 лв
26.06.2010 1000 лв
26.06.2011 1000 лв
26.06.2012 1000 лв
26.06.2013 1000 лв
Общо 13000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
15.12.2003 5000 лв 0 лв
16.07.2004 5500 лв 0 лв
26.06.2005 6200 лв 0 лв
14.03.2007 6900 лв 0 лв
26.06.2008 8300 лв 0 лв
26.06.2009 9000 лв 0 лв
26.06.2011 11000 лв 0 лв
26.06.2012 12000 лв 0 лв
26.06.2013 13000 лв 0 лв

Неустойки:

Сума Решение Дело
2500 3556/27.01.2004 гр.д.5810/04г., 42 с-в
250 523/19.10.2004 Заведено дело
350 946/26.07.2005 Заведено дело
350 № 1978/27.04.2007 Заведено дело
700 №407/17.10.2008 Заведено дело
350 №903/02.10.2009 Заведено дело
1000 №9 и №1979/28.10.2011/25.11.2011 Заведено дело
500 293/20.07.2012 Заведено дело
500 829/26.07.2013 Заведено дело

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
10.12.2003 2

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
15.12.2003 2 2
16.07.2004 2 0
26.06.2005 2 0
31.01.2006 2 0
14.03.2007 2 0
26.06.2008 2 0
26.06.2009 2 0
26.06.2011 2 0
26.06.2012 2 0
26.06.2013 2 0

Неустойки:

Сума Решение Дело
4813.08 523/19.10.2004 Заведено дело
5529 946/26.07.2005 Заведено дело
5787 1246/14.03.2006 Заведено дело
11583 № 1978/27.04.2007 Заведено дело
23940 №407/17.10.2008 Заведено дело
16914 №903/02.10.2009 Заведено дело
52374 №9 и №1979/28.10.2011/25.11.2011 Заведено дело
13122 293/20.07.2012 Заведено дело
20889 829/26.07.2013 Заведено дело

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: обществена тоалетна

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 10.12.2003

Неустойки:

Сума Решение Дело
71.82 523/19.10.2004 Заведено дело
179.55 946/26.07.2005 Заведено дело
123 1246/14.03.2006 Заведено дело
210.42 № 1978/27.04.2007 Заведено дело
383.67 №407/17.10.2008 Заведено дело
209.16 №903/02.10.2009 Заведено дело
528.57 №9 и №1979/28.10.2011/25.11.2011 Заведено дело
151.2 293/20.07.2012 Заведено дело
2189.87 829/26.07.2013 Заведено дело

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата: 829/26.07.2013г.

Развален договор

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

26.06.2013