СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0010

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

ул. ""Св. Георги Софийски"" , №1

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН ""ТРИАДИЦА""

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

ЕТ ""Димитър Георг. - МИВАС""

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130 265 436

Данъчен №

222 011 4158

Адрес

ул. ""Димитър Хаджикоцев"" №62, вх.Б, ет.3, ап.16

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

69 / 10.07.2002

Цена в лева

55000 BGN

Цена в друга валута

55000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

10.07.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: При сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
16.01.2003 30000 лв
10.07.2004 1500 лв
10.07.2005 1500 лв
10.07.2006 1500 лв
10.07.2007 1500 лв
10.07.2008 1500 лв
10.07.2009 1500 лв
10.07.2010 1500 лв
10.07.2011 1500 лв
10.07.2012 1500 лв
Общо 43500 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
17.01.2003 30000 лв 34500 лв
18.08.2004 31500 лв 34500 лв
28.02.2006 33000 лв 34500 лв
10.07.2006 34500 лв 34500 лв
10.07.2007 36000 лв 34500 лв
10.07.2008 37500 лв 34500 лв
10.07.2009 39000 лв 34500 лв
10.07.2010 40500 лв 34500 лв
12.10.2011 42000 лв 34500 лв
10.07.2012 43500 лв 34500 лв

Неустойки:

Сума Решение Дело
750 2333/16.11.2007 Заведено дело
750 770/03.07.2009 Заведено дело
750 984/20.11.2009 Заведено дело
750 1435/29.10.2010 Заведено дело
750 2004/11.11.2011 Заведено дело
750 292/20.07.2012 Заведено дело

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
16.01.2003 2
19.01.2004 6

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
17.01.2003 2 2
12.08.2003 2 2
22.01.2004 6 6
18.08.2004 6 0
18.02.2005 6 0
28.02.2006 6 0
10.07.2006 6 0
26.02.2007 6 0
10.07.2007 6 0
10.07.2008 6 0
10.07.2009 6 0
10.07.2010 6 0
12.10.2011 6 0
10.07.2012 6 0

Неустойки:

Сума Решение Дело
15516 474/21.09.2004 т.д.№1818/04г.,VІ-10 състав,СГС
19062 763/05.04.2005 т.д.1088/05г.,VІ-10 състав, СГС
29637 1262/21.03.2006 Заведено дело
28899 2333/16.11.2007 Заведено дело
57042 770/03.07.2009 Заведено дело
56286 984/20.11.2009 Заведено дело
55701 1435/29.10.2010 Заведено дело
73791 2004/11.11.2011 Заведено дело
39366 292/20.07.2012 Заведено дело

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: обществена тоалетна

Неустойки:

Сума Решение Дело
55000 474/21.09.2004 т.д.№1818/04г.,VІ-10 състав,СГС

б) Въвеждане в експлоатация: 16.01.2003

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата: 292/20.072012г.

Развален договор

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

10.07.2012