СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0002

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

ул.""Дамян Груев""

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН ""КР.СЕЛО""

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

""Мартимор"" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

Ю 040 190 671

Данъчен №

222 602 5327

Адрес

кв.Горубляне, ул.""Манол Велев"" №3

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

256 / 15.04.2002

Цена в лева

30090 BGN

Цена в друга валута

30090 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

15.04.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: При сключване на договора.

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
15.04.2003 21000 лв
15.04.2006 4000 лв
15.04.2010 4000 лв
Общо 29000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
14.11.2003 21000 лв 21366 лв
15.04.2006 25000 лв 28672 лв
15.04.2010 29000 лв 29207 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
22.11.2002 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
27.11.2002 3 0
14.11.2003 3 3
10.05.2004 3 3
18.10.2004 3 3
18.04.2005 3 3
20.01.2006 3 3
15.04.2006 3 3
12.09.2006 3 3
27.04.2007 3 3
27.03.2008 3 3
08.06.2009 3 3
15.04.2010 3 3
10.12.2010 3 3
08.07.2011 3 3
01.03.2012 3 3
14.04.2012 3 3

Неустойки:

Сума Решение Дело
1145 2563/07.01.2003 Платена
10820.41 3499/09.12.2003 Платена

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: обществена тоалетна

Неустойки:

Сума Решение Дело
7255.5 215/01.06.2012 Платена

б) Въвеждане в експлоатация: 22.11.2002

Неустойки:

Сума Решение Дело
592 2563/07.01.2003 Платена
999.32 3499/09.12.2003 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

15.04.2012