СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0031

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Обществена тоалетна

Адрес

парк ""Овча купел"",бул.""Цар Борис III""№130

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

""КРАСНО СЕЛО""

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

Христо Костадинов Христов

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

гр.Перник, ул.""Найден Геров"" №12

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

89 / 28.07.2003

Цена в лева

6100 BGN

Цена в друга валута

6100 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

28.07.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: В деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
19.12.2006 11000 лв
19.12.2007 700 лв
19.12.2008 700 лв
19.12.2009 700 лв
19.12.2010 700 лв
19.12.2011 700 лв
19.12.2012 700 лв
28.07.2013 2800 лв
Общо 18000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
19.12.2006 11000 лв 0 лв
19.12.2007 11700 лв 0 лв
19.12.2008 12400 лв 0 лв
19.12.2009 13100 лв 0 лв
19.12.2010 13800 лв 0 лв
19.12.2011 14500 лв 0 лв
19.12.2012 15200 лв 0 лв
28.07.2013 18000 лв 0 лв

Неустойки:

Сума Решение Дело
5500 №1859/16.02.2007 Заведено дело
350 №81/14.03.2008 Заведено дело
350 №599/27.02.2009 Заведено дело
350 №1080/19.02.2010 Заведено дело
350 № 1647/29.04.2011 Заведено дело
350 502/08.02.2013 Заведено дело

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
19.12.2006 2

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
19.12.2006 2 0
19.12.2007 2 0
19.12.2008 2 0
19.12.2009 2 0
19.12.2010 2 0
19.12.2011 2 0
19.12.2012 2 0
28.07.2013 2 0

Неустойки:

Сума Решение Дело
1559.82 №1859/16.02.2007 Заведено дело
13860 №81/14.03.2008 Заведено дело
13656 №599/27.02.2009 Заведено дело
21063 №1080/19.02.2010 Заведено дело
23100 № 1647/29.04.2011 Заведено дело
27282 502/08.02.2013 Заведено дело

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Обществена тоалетна

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 19.12.2006

Неустойки:

Сума Решение Дело
29.89 №1859/16.02.2007 Заведено дело
233.02 №81/14.03.2008 Заведено дело
213.5 №599/27.02.2009 Заведено дело
225.09 №1080/19.02.2010 Заведено дело
259.25 № 1647/29.04.2011 Заведено дело
178.73 502/08.02.2013 Заведено дело

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата: 986/15.11.2013г.

Развален договор

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

31.12.2016