СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0035

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

многофункционална сграда

Адрес

жк."Люлин 2" до бл.211

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ЛЮЛИН"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"ЕКОПРОМЕТ" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130432419

Данъчен №

1225103948

Адрес

жк."Младост 1", бл.48А, вх.Г, ет.1

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

26 / 15.03.2004

Цена в лева

86000 BGN

Цена в друга валута

86000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

15.03.2004

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в момента на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
22.03.2005 7500 лв
22.03.2006 1000 лв
Общо 8500 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.05.2004 0 лв 16268 лв
16.05.2005 7500 лв 16268 лв
19.05.2006 8500 лв 16268 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
22.03.2004 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
22.03.2004 3 3
26.05.2004 3 3
22.11.2004 3 3
16.05.2005 3 3
16.11.2005 3 3
19.05.2006 3 3
22.03.2007 3 3

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: спортна зала и център за обучение на джудисти

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 22.03.2004

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

22.03.2007