СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0006

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

магазинно помещение №2

Адрес

жк. "Илинден", ул.Пиротска, бл.79

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ИЛИНДЕН"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Кирков 2000"ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130163659

Данъчен №

2225086675

Адрес

жк. "Илинден", ул.Пиротска, бл.79

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

52 / 21.05.2002

Цена в лева

80000 BGN

Цена в друга валута

80000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

21.05.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
21.05.2003 50000 лв
21.05.2004 50000 лв
21.05.2005 30000 лв
Общо 130000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
27.01.2003 0 лв 109820 лв
26.06.2003 50000 лв 109820 лв
27.09.2004 100000 лв 109820 лв
21.05.2005 130000 лв 132661 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
21.05.2003 9
21.05.2005 14

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
26.06.2003 9 9
26.12.2003 9 9
27.09.2004 9 13
27.03.2005 9 14
21.05.2005 14 15

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: магазин за хранителни стоки

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 10.11.2002

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

21.05.2005