СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0041

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Магазин №3

Адрес

ж.к."Левски В", бл.18, вх.А

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"НЕОСПЕЙС" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

131314719

Данъчен №

1226139547

Адрес

ул."Хемус" бл.51, вх.Б,ап.25

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

011-04 / 07.06.2005

Цена в лева

83000 BGN

Цена в друга валута

83000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

07.06.2005

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в момента на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.12.2005 30000 лв
31.12.2006 14000 лв
31.12.2007 5000 лв
31.12.2008 11000 лв
Общо 60000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
10.01.2006 30000 лв 36205 лв
31.12.2006 44000 лв 45991 лв
31.12.2007 49000 лв 50991 лв
10.02.2009 60000 лв 61133 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
31.12.2005 5
31.12.2006 6
31.12.2007 7

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
10.01.2006 5 5
05.10.2006 5 5
31.12.2006 6 6
12.09.2007 6 6
31.12.2007 7 7
27.10.2008 7 7
10.02.2009 7 8
20.11.2009 7 10
06.06.2010 7 11

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: специализин магазин за комплексно обслужване на инвалиди и аптека

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 31.12.2005

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

07.06.2010