СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0044

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Магазин № 1

Адрес

ж.к. "Люлин" бл. 341, вх. А

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

РАЙОН "ЛЮЛИН"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"ДЕМСИ 5" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

131051524

Данъчен №

3221091581

Адрес

гр. Банкя, ул. "Христо Ботев" № 16

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

67 / 15.11.2005

Цена в лева

80155 BGN

Цена в друга валута

80155 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

15.11.2005

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: В момента на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
01.01.2006 15000 лв
Общо 15000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
23.01.2006 15000 лв 19165 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
01.01.2006 1
01.01.2007 2

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
23.01.2006 1 1
09.06.2006 1 1
01.01.2007 2 1
27.02.2008 2 2
12.02.2009 2 2

Неустойки:

Сума Решение Дело
242.33 1906/16.03.2007

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Музикален център за обучение на хора с функционални увреждания

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 01.01.2006

Неустойки:

Сума Решение Дело
1267.16 1203/31.01.2006 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

15.11.2008