СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0015

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Занималня-Детска градина

Адрес

гр.София,бул."Пенчо Славейков"№18, бл.2

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"КРАСНО СЕЛО"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

Димитър Василев Гунев

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

гр.София,ул."Даскал Манол"№7,вх.А,ап.7

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

122 / 04.11.2002

Цена в лева

78200 BGN

Цена в друга валута

78200 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

04.11.2002

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
04.06.2004 9800 лв
Общо 9800 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
08.06.2004 9800 лв 9800 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
04.12.2004 1

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
07.12.2004 1 2
30.06.2005 1 2
04.11.2005 1 2

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: лекарски кабинет

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 04.12.2003

Неустойки:

Няма неустойки

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

04.11.2005