СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0047

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Битов комбинат и терен

Адрес

с. Чепинци,УПИ I, кв. 34

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"НОВИ ИСКЪР"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

Тимотей Генчев Футеков

ЕГН

БУЛСТАТ

 

Данъчен №

 

Адрес

гр. София, ж.к. "Младост 3", бл.335, вх.7,ет.3,ап.12

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

№34 / 03.08.2006

Цена в лева

59000 BGN

Цена в друга валута

59000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

03.08.2006

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в момента на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.12.2008 3000 лв
31.12.2009 7000 лв
31.12.2010 5000 лв
31.12.2011 7000 лв
Общо 22000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
31.12.2008 3000 лв 13564 лв
14.12.2009 3000 лв 13672 лв
22.12.2010 10000 лв 25709 лв
13.07.2011 15000 лв 25709 лв
18.04.2012 22000 лв 25709 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
31.12.2010 2
31.12.2011 3

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
13.07.2011 2 2
14.09.2011 2 0
29.11.2011 2 2
18.04.2012 3 3
25.06.2012 3 3
18.10.2012 3 3
25.06.2013 3 3
27.12.2013 3 3
07.07.2014 3 3
13.02.2015 3 3
17.08.2015 3 3
15.02.2016 3 3
30.09.2016 3 3

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: детска площадка,библиотека,шивашко ателие и магазин,баскетболно игрище и спортна зала, секция на клуб"Природа"

Неустойки:

Сума Решение Дело
5900 №1932/07.10.2011

б) Въвеждане в експлоатация: 31.12.2008

Неустойки:

Сума Решение Дело
1516.3 №1932/07.10.2011

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

03.08.2016