СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0016

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на обекта

Административна сграда

Адрес

бул. Сливница №2

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

"ИЛИНДЕН"

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Люко к" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

121150164

Данъчен №

3225030439

Адрес

ул. Пиротска №30

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

142 / 10.12.2002

Цена в лева

101000 BGN

Цена в друга валута

101000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

10.03.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: разсрочено

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
31.01.2006 50000 лв
Общо 50000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
04.03.2004 0 лв 55123 лв
12.05.2006 50000 лв 55123 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
30.04.2004 7
30.04.2005 8
30.04.2006 9

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
30.04.2004 7 7
11.06.2004 7 8
14.10.2004 7 7
12.01.2005 7 15
26.07.2005 8 12
06.10.2005 8 12
12.05.2006 9 9
11.12.2006 9 9
30.04.2007 9 9

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: офис център

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: 30.04.2004

Неустойки:

Сума Решение Дело
1696.6 224/15.05.2004 Платена

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

30.04.2007