СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0050

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

100% от капитала на "Пътища и съоръжения" ЕАД

Адрес

ул."Евлия Челеби" №58

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Елаците-мед" АД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

122016037

Данъчен №

1237002764

Адрес

с.Мирково, Софийска област

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

/ 03.11.2006

Цена в лева

28888999 BGN

Цена в друга валута

28888999 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

03.11.2006

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
03.11.2007 5005000 лв
03.11.2008 7000000 лв
03.11.2009 2000000 лв
Общо 14005000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
03.11.2007 5005000 лв 6851448 лв
03.11.2008 12005000 лв 13025118 лв
03.11.2009 14005000 лв 14101039 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
03.11.2006 274
03.11.2007 290
03.11.2008 300
03.11.2009 310

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
03.11.2007 290 294
03.11.2008 300 329
03.11.2009 310 346

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: запазване 3год.

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

03.11.2009