СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0049

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

100% от капитала на "Международен транспорт и тури

Адрес

бул."Княгиня Мария Луиза" №84

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Импулс Ко" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130258609

Данъчен №

1221159078

Адрес

ул."Добружански край" №1

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

/ 02.11.2006

Цена в лева

1755000 BGN

Цена в друга валута

1755000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

28.07.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: в деня на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
02.11.2007 100000 лв
02.11.2008 200000 лв
02.11.2009 300000 лв
Общо 600000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
02.11.2007 100000 лв 104000 лв
02.11.2008 300000 лв 304152 лв
02.11.2009 600000 лв 604632 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Няма

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: запазване 3год.

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

02.11.2009