СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0054

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

100% от к-ла на "СКГТ Трансремонтстрой" ЕАД

Адрес

ул."Джерман" №7

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Елаците-мед" АД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

122016037

Данъчен №

1237002764

Адрес

с.Мирково

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

/ 21.04.2007

Цена в лева

4500958 BGN

Цена в друга валута

4500958 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

21.04.2007

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: вм деня на сключване на договора

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
21.04.2008 250000 лв
21.04.2009 500000 лв
21.04.2010 250000 лв
Общо 1000000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
21.04.2008 250000 лв 268389 лв
21.04.2009 750000 лв 781642 лв
21.04.2010 1000000 лв 1018392 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор
21.04.2007 73
22.04.2008 75
22.04.2009 78
21.04.2010 78

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
21.04.2008 73 73
21.04.2009 75 76
21.04.2010 78 75

Неустойки:

Сума Решение Дело
31589.06 1266/18.06.2010 Платена

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: строителство, ремонт и реконструкция на релсов път и съоръжения към него

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

21.04.2010