СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0018

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

"Хлебни изделия Подуяне" ЕАД - 80% от к-ла

Адрес

ул."Къкренско ханче" №7

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"Нилана" ООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

831339798

Данъчен №

2221030004

Адрес

ул."Солунска" №39

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

153 / 20.12.2002

Цена в лева

1320000 BGN

Цена в друга валута

1320000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

20.12.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: разсрочено

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
28.12.2003 210000 лв
28.12.2004 280000 лв
28.12.2005 910000 лв
Общо 1400000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
28.12.2003 210000 лв 420144 лв
28.12.2004 490000 лв 544124 лв
28.12.2005 1400000 лв 1551314 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Срок към дата Работни места по договор

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
28.12.2003 93 127
28.12.2004 108 164
28.12.2005 118 181

Неустойки:

Няма неустойки

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: производство на хляб и хлебни изделия

Неустойки:

Няма неустойки

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

28.12.2005