СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

ПАРТИДА D

ЗА ДОГОВОРИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН

КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗПСК

ПУБЛИЧНО ДОСИЕ

D0013

 

ДАННИ ЗА ОБЕКТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Име на дружеството

"Банкя - 21" ЕАД - 80% от к-ла

Адрес

гр.Банкя, ул."Княз Борис I" №34А

Обособена част от / Общински нежилищен имот, стопанисван от

 

 

Правото на собственост на СО се упражнява от СОС

 

МЕТОД НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Публично оповестен конкурс

 

 

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

Име

"АНТЕЙ ЕМ" ЕООД

ЕГН

 

БУЛСТАТ

130935580

Данъчен №

1223119375

Адрес

ул."Цар Симеон" №20

 

ДАННИ ЗА СДЕЛКАТА

Договор №

89 / 11.09.2002

Цена в лева

253000 BGN

Цена в друга валута

253000 BGN

Курс на валутата: 1

Срок на плащане

11.03.2003

 

УСЛОВИЯ НА СДЕЛКАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

1. Схема на плащане: разсрочено

2. Задължения по инвестиционната програма:

Срок на плащане Договорени инвестиции Мярка
11.09.2003 67000 лв
11.09.2004 127000 лв
11.09.2005 132000 лв
Общо 326000 лв

Изпълнение:

До дата Договорени Изпълнени
11.09.2003 67000 лв 71777 лв
11.09.2004 194000 лв 198297 лв
11.09.2005 326000 лв 338375 лв

Неустойки:

Няма неустойки

3. Задължения за трудова заетост:

Няма

4. Други условия:

а) Предмет на дейност по договор: Няма

б) Въвеждане в експлоатация: Няма

5. Анекси:

Няма

 

РАЗВАЛЯНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ДОГОВОР

Решение на НС за разваляне на приватизационния договор №, дата:

 

Изходящ № и дата на нотариална покана

 

ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

 

Следприватизационен контрол приключва на:

11.09.2005