China-Economy
Потенциалът на партньорствата с Китай
12.06.2017
National-Association-Development-Historic-Sites-Bulgaria
По инициатива на Столична община бе подписана харта за учредяването на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България
12.06.2017

Три международни рейтингови агенции и МВФ с положителни оценки за рейтинга на България

В последните седмици три международни рейтингови агенции подобриха показателите за България. Това са S&P Global Ratings, Moody’s и Fitch Ratings. От МВФ също дадоха положителен коментар за макроикономическата и финансова стабилност в страната. Ето оценките.

 

S&P Global Ratings

Агенцията повиши перспективата на кредитния рейтинг на България от “стабилна” на “положителна”. Потвърден е дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута на ниво от съответно BB+ и B. Подобрената оценка се дължи на стабилното развитие на външния и фискалния сектор и това повишава показателите за кредитоспособност на България. Икономиката е повече експортно-ориентирана и има по-малко задлъжения в сравнение с минали периоди. Очакванията на агенцията са икономическото стабилизиране на страната ни да продължи и през 2017 г. заради прогноза за увеличено вътрешно търсене за сметка на износ. Подобренията биха се отразили позитивно на пазара на труда, което от своя страна ще увеличи разполагаемия доход и частното потребление.

S&P Global Ratings предупреждава обаче, че равнището на необслужваните кредити в банковата система остава високо. Страната изпитва структурни ограничения, свързани с демографски проблеми – емиграция при квалифицираната работна сила и застаряващо население. Агенцията би преразгледала перспективата обратно към “стабилна”, ако се влоши платежния баланс на страната или финансовата система се нуждае от значителна държавна подкрепа, както и ако тенденцията на спад в необслужваните кредити се промени.

 

Moody’s

Международната рейтингова агенция Moody’s потвърди кредитния рейтинг на България Baa2 със стабилна перспектива. Оценката се дължи на показателите за устойчиво икономическо развитие, добра фискална позиция и стабилно очакване за растеж на брутния вътрешен продукт в средносрочен план.

За 2015 и 2016 г. българската икономика отбелязва растеж съответно от 3,6 % и 3,4 % предимно от ръст в частното потребление и нетния износ. През следващите години експертите от Moody’s очакват растежът да продължи, подкрепен от подобрените условия на пазара на труда, подобрено вътрешно търсене и по-добро усвояване на средствата от фондовете на ЕС, което от своя страна ще доведе до положителен принос на инвестициите към брутния вътрешен продукт. Moody’s прогнозират БВП да нараства с 2,9 % през 2017 и 2018 г.

Друг фактор за положителния рейтинг на Moody’s е добрата фискална позиция – ниско и намаляващо ниво на дълга и значителен фискален резерв. Анализът отбелязва реализирания излишък в бюджета за 2016 г. в размер на 1,6 % от БВП като резултат от добрата събираемост и от по-ниски от планираните капиталови разходи. Отбелязано е също, че дългът на България е значително по-нисък от средния за страните със същия кредитен рейтинг (Baa2).

За периода до 2020 г. прогнозата на Moody’s е за ограничаване на дефицита, балансирано бюджетно салдо и спад на съотношението държавен дълг към БВП до 23 % (при нивo от 29,5 % през 2016 г.).

Намаляване на настоящия рейтинг може да се предприеме в случаи на нова политическата нестабилност и отклоняване от стабилната макроикономическа политика в момента.

 

Fitch Ratings

И Fitch повиши перспективата за рейтинга на България с оценката, че показателите за развитието на външния сектор на страната са се подобрили значително.

Оценката е променена на „положителна“ от „стабилна“. Агенцията потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България ‘BBB-‘ в чуждестранна и местна валута, тавана за рейтинг на страната ‘ВВВ+’, както и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута ‘F3′.

Fitch очакват бюджетен дефицит за 2017 г. от 0,6% от БВП, което е доста по-ниско от другите страни в групата с рейтинг „ВВВ“. Агенцията прогнозира икономиката на България да нарасне с 3,0% през 2017-2018 г., което съответства на средния темп на растеж за държавите с рейтинг „ВВВ“.

 

МВФ

В края на май Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) обсъди и одобри „Оценката на стабилността на финансовата система в България“.

Според Фонда финансовата система в България е стабилна и не представлява риск за публичните финанси. От МВФ дават положителна оценка за макроикономическата и финансова стабилност и отбелязват напредъка на реформите във финансовия сектор.

Повече подробности от анализа можете да намерите ТУК.

X