Състояние и развитие на аутсорсинг сектора в София, 2017 – нов доклад, публикуван от СОАПИ

X