Office-and-Industrial-Maps-Sofia-bg
СОАПИ изготви онлайн карта на офис и индустриалните зони в София
07.11.2017
Кметът на София обсъди възможности за привличане на швейцарски инвестиции
22.11.2017

СОАПИ публикува доклада „София – състояние и развитие на ИТ сектора“

 

Столична общинска агенция по приватизация и инвестиции (СОАПИ) публикува доклада „София – състояние и развитие на ИТ сектора“, изготвен от Институт по пазарна икономика по поръчка на отдел „Инвестиционен анализ“ към Агенцията.

В съдържанието по-долу може да прегледате извадки от доклада или да последвате линка към пълния документ с подробни графики, анализ и заключения за състоянието на ИТ сектора в столицата.

 

 

Най-важното в цифри

През последните години информационните технологии категорично се очертаха като сектора с най-бурно и успешно развитие – и като производителност, и като условия на труд. ИТ секторът придобива все по-голямо значение за икономиката на България като цяло, а София е несъмненият център на информационните технологии в страната.

  • ИТ секторът съставлява 5,7% от икономиката на София, отбелязва 50% ръст между 2011 и 2015 г. – от 3,8% до 5,7%. Растежът може да се обясни с факта, че секторът е почти изцяло ориентиран към износ.
  • В периода между 2012 г. и 2015 г. приходите от износ на предприятия от ИТ сектор в София (определени като приходи от услуги, предлагани на чуждестранни клиенти) нарастват до 78%, достигайки 1,2 млрд. лв.
  • Има значителен ръст на заетостта – общият брой на служителите в сектора е нараснал с 51% между 2011 и 2015 г., от 26,8 хил. до 40,4 хил. души. Един на всеки 20 служители в София е с професия, свързана с информационните технологии
  • Както заплатите, така и производителността на труда изпреварват тези в повечето други сектори, като заплатите са значително по-високи от средната за страната. Средната месечна заплата в сектора е 2 688 лв.
  • Високите заплати са резултат от високата производителност на сектора – над 57 000 лева добавена стойност на един служител в програмирането
  • Безработицата в сектора е изключително ниска – по-малко от 2%.
  • Основното предизвикателство пред сектора е намирането на квалифицирани работници, за да се гарантира непрекъснат растеж

 

Всички изгледи сочат, че делът на ИТ сектора в икономиката на столицата ще продължава да нараства със стабилни темпове както досега.

 

Лидерите на ИТ пазара в София 

Български и международни компании си поделят почти поравно топ 10 на водещите компании в ИТ сектора в София. Част от родните фирми са започнали историята си още през 90-те години. С най-голямо значение за местния ИТ сектор са световният лидер при софтуера за виртуализация VMWare и разработчикът на счетоводен и корпоративен софтуер SAP, като само в тези две фирми работят над хиляда души.

IT-Sector-Sofia-Top-10-BG

Класацията на десетте най-големи ИТ компании  прави впечатление с обстоятелството, че повечето от предприятията лидери са ориентирани почти изключително към износ, като при три от тях износът съставлява всички 100% от произведения продукт.

Липсва ясен пазарен лидер – първите три фирми са с много сходни приходи, дори разликата между първия и последния в топ 10 е едва три пъти. Това говори, че вместо монопол, налице е здравословна конкуренция в сектора.

 

ИТ секторът формира 5,7% от икономиката на София и 47% от ИКТ отрасъла в общината 

В периода между 2011 и 2015 г. делът на ИТ сектора в столицата нараства значително, като по повечето показатели бързо приближава 50%. Делът му в трите показателя за икономически резултат са доста сходни – 42% от произведената продукция /при 27% през 2011 г./, 48% от добавената стойност /при 31% през 2011 г./ и 44% от оборота /при 27% през 2011 г./. Заети в сектора в София преди 6 години са били 38%, а днес са 47% от общо заетите в ИКТ.

IT-Sector-Sofia-share-2017-BGДелът на ИТ сектора в икономиката на столицата е нараснал с 50% между 2011 и 2015 г. – от 3,8% до 5,7% от общия обем на произведената продукция в София. Чувствителното разширяване на дела на ИТ през последните години може да се обясни с факта, че повечето фирми в сектора работят за външния пазар, чиито мащаб е несравним спрямо местния. Ориентиран предимно към износ, ИТ секторът в София реализира приходи от 1,2 милиарда лева от предоставени услуги на чуждестранни клиенти, което е увеличение със 78% за периода 2012 -2015 г. За същия период делът на столичния ИТ сектор в целия износ на страната е нараснал почти двойно – от 1,4% до 2,1% от общия износ на стоки и услуги.

С оглед на тази динамика и особено ако се вземе предвид и съпътстващия ръст на аутсорсинга в столицата, налице са всички предпоставки до края на 2017 г. ИТ секторът в София вече да съставлява повече от половината от икономическата активност в него.

 

Компаниите, заетите в сектора и условията на труд

Големите предприятия в сектора (VMWare, SAP, Fadata, Sirma Group и др.) най-често са или клонове на международни ИТ гиганти, или установени местни играчи от първата вълна на развитие на информационните технологии със значителен пазар и изградени отношения с клиенти. Броят на големите фирми (с над 250 служители) нараства от 15 на 20 между 2011 и 2015 г. Топ 20-те големи компании са работодатели на  12 468 души, или средно 623 ИТ  специалиста на фирма. В средноголемите компании (от 50 до 249 служители) са заети 11 333 души, а в малките фирми – 8 920.

Разпределението на фирмите и заетите сектора обаче сочи, че в София има голям брой микропредприятия с до 9 заети. От всички ИТ фирми в столицата, микрофирмите са 89%. Динамиката при малките фирми е и далеч по-бурна – броят на тези с до 9 заети е нараснал с 55% през 2015 г. спрямо 2011 г., като достига общо 4810 предприятия с общо заети 7703 души, или средно 1,6 души на предприятие. С други думи, повечето от тях са еднолични търговци или работещи на свободна практика (т.нар. фрилансъри), като в повечето случаи продължават да продават услугите си на бившите си работодатели, но вече като подизпълнители.

IT-companies-in-Sofia-2017-BGОбщият брой заети в двата подсектора, които съставляват столичния ИТ отрасъл, е нараснал с 51% в рамките на периода между 2011 и 2015 г. – от 26,8 хиляди души до 40,4 хиляди. Заетите в ИТ сектора представляват 6% от всички заети в общината, като едновременно с това формират 62% от заетите в целия ИКТ сектор в София.

Повече от половината заети в сектора (55%) са във възрастовата група между 25 и 34-годишна възраст, а други 28% – между 35 и 44 години.  Видима причина за преобладаващ брой млади специалисти е растящата популярност на ИТ позициите сред учениците и студентите, появата на различни школи и образователни центрове за ИТ умения, както и фактът, че недостигът на кадри на фона на бързия ръст кара фирмите постоянно снижават изискванията си за опит и стаж и все по-често да предлагат работа на студенти, като се ангажират с обучение на работното място.

В разпределение по половете, 2/3 от заетите са мъже, а 1/3 са жени, като делът на жените, заето в сектора в България е най-високия в рамките на Европейския съюз.

IT-Sector-Labour-Force-Sofia-2017-BGЩо се отнася до месечните възнаграждения, почти всички сегменти са с чувствително по-високи заплати както на фона на средните в страната и в София, така и конкретно в широкия ИКТ сектор. Средната заплата в информационните технологии в София през 2015 г. е била четири пъти по-висока от средната за страната и над два пъти (или с 132%) – от тази в ИКТ сектора в страната. Средното за сектора ниво е 2688 лева месечно (по последни данни на НСИ за 2015 г.). Най-високо е средното заплащане на програмистите – 3372 лева месечно през 2015 г. Най-ниска пък е заплатата при уеб-порталите – 1306 лева, но трябва да се има предвид, че в този подсектор са най-малка част от заетите в ИТ бранша. В консултантската дейност средната заплата е 2695 лева, а при обработката на данни и хостинга – 1816 лева.

През учебната 2016/2017 г. в столичните университети се обучават около 11 хил. студента в свързани с ИТ бранша специалности. Завършилите са с много ниска безработица, почти всички се реализират по специалността си с много по-високи от средните осигурителни доходи. Като цяло безработицата сред младежитие с ИТ умения е изключително ниска – около 2%.

 

Инвестициите в сектора и тенденции за бъдещо развитие

Важността на ИТ сектора за инвестициите в София нараства значително през последните години. Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) се увеличават стабилно в периода между 2011 и 2015 г. Общият ръст при ПЧИ с натрупване в края на годината е 70%. В абсолютно изражение обемът им достига 261 милиона евро към края на 2015 г.

IT-Sector-Investments-Sofia-2017Делът на отрасъла в ПЧИ (с натрупване към края на годината) в общината като цяло е нараснал от 1,3% до 2,1%, а в ИКТ – от 5,9% на 15,2% за разглеждания период. Аналогичен ръст има и при разходите за дълготрайни материали активи (ДМА) – от 0,9% до 1,5% за София като цяло и от 14,4% до 17,6% в ИКТ отрасъла.

Прегледът на състоянието на ИТ сектора в София дава всички основания за оптимизъм – почти всички разгледани по-горе показатели сочат, че през последните години развитието на отрасла е стабилно и няма изгледи положителната тенденция да се обърне в близко бъдеще. Най-видимата пречка пред него е все по-трудното намиране на подходящи кадри, особено за позициите, които изискват високи нива на умения и опит. През последните години този проблем е все по-осезаем за повечето сектори на икономиката. За разлика от повечето отрасли обаче, ИТ вече е демонстрирал възможността си да създава алтернативни възможности за образование на кадрите си.

Потенциален риск пред сектора е превръщането на отрасъла в „занаятчийски“- ориентиран предимно към вършене на рутинни дейности в рамките на големи международни фирми, вместо към създаването на иновативни продукти и услуги от местни стартъпи. Ако успее да се справи с тези заплахи обаче, няма изгледи софийският ИТ сектор в близко бъдеще да прекрати бързия си растеж и развитие.

 

Докладът „София – състояние и развитие на ИТ сектора 2017 г.“ съдържа данни за дела на ИТ сектора в икономиката на София, сегментация на сектора и демография на компаниите, профил на заетите лица, условията на труд и производителността, инвестициите в отрасъла и переспективите пред ИТ индустрията в столицата.

Пълният документ с подробни графики, анализ и заключения е публикуван на сайта ни в секция „Пазарни данни и анализи“. Целия документ може да разгледате или изтеглите тук. 

 

 

X