Tax-Law-Changes
МФ предлага промени в данъчното законодателство за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса
03.09.2017
EU-Additional-Funding
31 компании с допълнително финансиране по процедура “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”
03.09.2017

Ръст от 3.6% в икономиката за второто тримесечие, увеличават се и заплатите

Economy-Grows

Economy-Grows

 

Според данните на Националният статистически институт /НСИ/ за второто тримесечие на 2017 г. икономиката отбелязва ръст от 3,6%, средната брутна работна заплата е нарстнала с 9,9%, а темпът, с който расте заетостта в България, е рекордно висок от годините преди кризата досега.

 

БВП

През второто тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) е нарастнал с 3.6% спрямо съответното тримесечие на 2016 г. Има увеличение и спрямо първото тримесечие на тази година – с 0.9%. Според експресните оценки на института, БВП в номинално изражение достига 24 309 млн. лева. Крайното потребление регистрира положителен растеж от 4.2%. Износът и вносът на стоки и услуги също се увеличават – съответно с 6.1 и 7.0%.
С положителните данни България стои добре сред останалите страни в най-бързо растящия регион в ЕС – този на Централна и Източна Европа. Водят ни Чехия (ръст от 4.5%) и Румъния, която отново отбелязва 5.7% ръст на годишна база.

Както и през първото тримесечие, водещ фактор за растежа в икономиката е вътрешното потребление, което е с 4.2% повече спрямо същия период на 2016 г. Вероятно основната причина отново са домакинствата, растящите доходи на населението, увеличението на заетите и спада в безработицата. От БНБ очакват положителните тенденции да продължат и през периода 2018-2019 г. и така частното потребление да се задържи като основен двигател на растежа в икономиката.

 

Значителен ръст в заплатите

Актуалните данни на НСИ показват годишен ръст от 9,9% на средната брутна заплата в страната през второто тримесечие на 2017 г. Това е най-голямото увеличение от 2009 г. насам, поне що се касае до номиналния ръст на възнагражденията. Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие е 1 355 лв. С най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.7%), следван от доходите от пенсии (26.3%), от самостоятелна заетост (6.8%) и от социални обезщетения и помощи (3.4%).

Процентната промяна в източниците на доход в това спрямо предходното тримесечие е както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 679 на 769 лв. (с 13.3%).
  • Доходите от пенсии намаляват от 363 на 356 лв. (с 1.8%).
  • Доходът от самостоятелна заетост нараства от 74 на 93 лв. (с 25.4%).
  • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 45 на 46 лв. (с 2.8%).

Въпреки лекото забавяне в темпа на нарастване на възнагражденията, тенденцията за устойчив ръст в заплатите остава ясно видима. Основна заслуга има нарастването на заплатите в частния сектор. Причина за това е засилващият се недостиг на квалифицирана работна ръка. По неокончателни данни на Евростат такъв недостиг изпитват 34,9% от индустриалните предприятия у нас, сравнено с 15,8% за ЕС.

Подробен анализ ще намерите тук.

 

Заетостта нараства рекордно

Заетите лица в България са се увеличили със 138 хил. души спрямо същия период на 2016 г. Темпът, с който расте заетостта в България, е най-висок след кризата. Данните на НСИ показват, че работещите на възраст над 15 години са 3.171 млн. души.

През второто тримесечие на 2017 г. в сектора на услугите работят 63.1% от всички заети лица (около 2 млн.). В индустрията са заети 933.9 хил. души (29.4%), а в селското, горското и рибното стопанство – 236.1 хиляди (7.4%).  От всички заети 3.7% (118.2 хил.) са работодатели, 7.4% (233.6 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88.0% (2 792.4 хил.) – наети лица, и 0.9% (27.5 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2.128 млн. (76.2%) работят в частния сектор, а 664.5 хил. (23.8%) – в обществения. С временна работа са 141.7 хил., или 5.1% от наетите лица.

Най-голям ръст има при наетите в културата, спорта и развлеченията (9%), ИКТ сектора (5,1%) и операциите с недвижими имоти (4,2%). Икономическите дейности, в които са заети най-много лица (преработващата промишленост и търговията), продължават да нарастват със сходен или по-бърз от средния за страната темп и в момента държат близо 39% от всички наети лица в икономиката, а месечното заплащане (924 лв. в преработващата промишленост и 986 лв. в търговията) постепенно доближава средните за страната 1040 лв.

Пълният текст от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2017 година на НСИ ще намерите тук.

 

X