investments-sofia-2017
Колко и за какво са планираните инвестиции на Столичната община за 2017 г.
17.02.2017
business-climate-indicator-NSI-statistics
Подобрен бизнес климат с 0.8 пункта заради ръст в промишлеността и сектора на услугите. Преглед на данните от НСИ
17.02.2017

Последни данни за икономическия и инвестиционен профил на град София в доклада на СОАПИ

economy-investment-profile-sofia-soapi

В края на 2016 г. Институтът за пазарни проучвания изготви доклад по поръчка на СОАПИ за икономическия и инвестиционен профил на София. Според доклада брутният вътрешен продукт (БВП) на област София (столица) е 32,8 млрд. лева за 2014 г., като в столицата се произвежда около 39% от БВП на България.  София (столица) осигурява и най-високия стандарт на живот за своите граждани, сравнено с останалите части на страната. Структурата на столичната икономика е доминирана от сектора на услугите, който произвежда 85,9% от областния БВП. Индустрията допринася 13,9% от БВП, а земеделието заема символичен дял от 0,2% (по последни данни за 2014 година).

Най-големият получател на ПЧИ в столицата е широкият сектор на търговията, транспорта и туризма. Този сектор заема дял от 30%. „Създаването и разпространението на информация и творчески продукти; далекосъобщенията” също са сред най-атрактивните отрасли за чужди инвестиции, като в тях са се влели около 15% от всички ПЧИ до момента.

Никой от основните местни данъци и такси в Столична община не е бил променян през последните 5 години (2012-2016 г.), което показва една относително стабилна и предвидима данъчна среда за правене на бизнес.

Заетостта в София е най-висока в сравнение с всяка една друга област в страната. Освен че привлича високо образовани хора в работоспособна възраст от други области, столицата произвежда и най-голям брой висококвалифицирани кадри в рамките на страната. Висококвалифицираната работна сила ще продължи да привлича инвестиции в бързо растящите сектори на ИТ индустрията, аутсорсинга на бизнес услуги и някои промишлени дейности с относително висока добавена стойност.

economy-investment-profile-sofia-soapiСофия е много добре позиционирана и за развитие на някои нови форми на икономическите отношения като услугите на дигиталната и споделената икономика.

Строителният бранш също има всички предпоставки за растеж в следващите години заради естественото разрастване на столицата вследствие на притока на хора от други части на страната и концентрацията на бизнес активност.

Основното предизвикателство пред развитието на столицата остава образователната система и нейната способност да подготвя търсените кадри. Това се отнася с особена сила за бързо растящи отрасли като някои браншове на индустрията, разработката на софтуер, дигиталната икономика и бизнес услугите.

Друго важно предизвикателство пред развитието на столицата е пътната и цялостната инфраструктура на града и прилежащите към него територии, чието развитие изостава от демографските и стопанските процеси.

Не на последно място, продължаващата емиграция на висококвалифицирани специалисти от столицата към чужбина (т.нар. „изтичане на мозъци”) ще продължи да оказва натиск върху пазара на труда като инфлира заплащането в някои от най-бързо растящите сектори и ограничава техния потенциал за растеж.

Пълният доклад на български е публикуван на сайта ни в секция Пазарни данни и анализи.

X