СОАПИ с нов офис за бизнеса
05.12.2017
София е областта с най-добри показатели в доклада за регионалното развитие на България
13.12.2017

Прессъобщение: Новито Опортюнитис подаде оферта за Общинска банка АД

Municipal-Bank

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

НОВИТО ОПОРТЮНИТИС ПОДАДЕ ОФЕРТА ЗА ОБЩИНСКА БАНКА АД

НОВИТО ОПОРТЮНИТИС е компанията, която е подала оферта за покупка на 3,880,388 броя безналични акции, представляващи 67,646407 % от капитала на “Общинска банка“ АД. Тя закупи конкурсна  документация и информационния меморандум. НОВИТО ОПОРТИНИТИС е регистрирано в Лихтенщайн и е  100 % собственост на КАИАК/CAIAC/  Фонд Мениджмънт АГ.

Конкурсната комисия на СОАПИ отвори офертата на кандидата в присъствието на Надзорния съвет на Агенцията.  Комисията ще провери дали офертата отговаря на условията на конкурса и ще изготви доклад. Той ще бъде внесен в Надзорния съвет и чрез него в Столичния общински съвет, който ще вземе решение дали да приеме или отхвърли предложението за продажба.  При положително решение на СОС – процедурата продължава с проверка от БНБ и от КЗК.

Напомняме, че Столичният общински съвет прие в края на юли доклад за приватизацията на акционерното участие на Столичната община в капитала на Общинска банка АД. В условията на обявения конкурс е записано, че могат да участват стратегически и финансови инвеститори, чийто краен собственик не може да е регистриран в офшорна зона, както и да има просрочени публични вземания към държава и община. Стратегическите инвеститори трябва да бъдат български банки или такива от Европейското икономическо пространство с унифициран по скалата на S&P рейтинг минимум ВВ-. Минимален капитал от 20 млн. евро е необходим за финансовите инвеститори, които трябва да докажат и опит в управлението на фондове, финансови активи и акционерни участия.

X