Company-Tax-Liability-Report-Now-Available-Electronically
Справката за дължими данъци от фирмите – вече по електронен път
03.09.2017
Economy-Grows
Ръст от 3.6% в икономиката за второто тримесечие, увеличават се и заплатите
03.09.2017

МФ предлага промени в данъчното законодателство за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

Tax-Law-Changes

Tax-Law-ChangesНа интернет страницата на Министерството на финансите (МФ) са публикувани за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) и проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и мотивите към тях.

Проектът на ЗИД на ДОПК е изготвен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. С предложените промени се цели да бъде намален броят на изискваните документи, да се опрости процедурата по предоставяне на услугите за гражданите и бизнеса, както и да се намали финансовата тежест за лицата чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на различни документи.

В проекта на ЗИД на ДОПК се предвижда юридическите лица, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, да бъдат освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър.

Отново с цел намаляване на административната тежест за бизнеса, в проекта  за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са включени две мерки, които пряко оказват влияние върху административните процедури по издаването на разрешителното за търговия с тютюневи изделия от митническите органи.

Публикуваните за обществено обсъждане предложения за промени ще намерите на сайта на МФ.

 

X