Digital Planet 2017: Как се променят в световен мащаб конкурентоспособността и доверието в цифровите икономики
03.09.2017
Calendar-Sofia-Events
Не пропускайте в София през септември
03.09.2017

Китайски инвеститори търсят български партньор за изграждане на фотоволтаичен парк

Китайски компании се интересуват от възможностите за изграждане на фотоволтаични паркове в България, съобщават от отдел “Инвестиционен анализ” на Столична агенция по приватизация и инвестиции. Компаниите търсят фирми, работещи в сектора с възобновяеми енергийни източници. Китайски компании имат готовност за изграждане на фотоволтаични паркове у нас и търсят местен партньор, който да партнира в стартирането на проекта на местно ниво. Подходящи партньори са собственици на земя или заинтересовани лица и организации в изграждането на фотоволтаични съоръжения. Китайските партньори са готови на директна инвестиция в изграждането, процент от дял в дружеството и договаряне за разпределяне на финансовите ползи от проекта.

За инвеститорите е от изключителна важност локален опит и готовност за активно участие по отношение на необходимите разрешителни, екологични оценки, права върху земята, налични площи за изграждане на парк, споразумения за свързване към мрежата, установяване на договорите за покупка на електроенергия, познаване на процедури за кандидатстване за финансови субсидии по програми на ЕС и др. дейности, с които да участва в съвместно дружество по изграждане на соларни паркове.

Ползи от инвестиционно споразумение с инвеститор от Китай за изграждане на PV парк

–          Китай имат световно признат опит и принос във възобновяемата енергия

–          Произведените в Китай съоръжения за оборудване на PV паркове са по-евтини от оборудване, което може да бъде закупено от Европа

–          За последните 10 години Китай е с най-висок темп на развитие на слънчевата енергия

–          Изследването на глобалния пазар на слънчевата енергетика през 2016 г. на Международната енергийна агенция за фотоволтаични системи сочи, че установената мощност на слънчевата енергетика се е увеличила със 75 ГВт през миналата година, надвишавайки 300 Гвт, което е 50 пъти повече от 2006 г. С най-голям принос в този ръст е  Китай с 34,5 ГВт (с натрупване 78,1 ГВт). Другите две страни в челната тройка са САЩ – 14,7ГВт (с натрупване 40,3ГВт), Япония – 8,6 ГВт (с натрупване 42,8 ГВт).

 

Общи пазарни данни

Отново по данни на Международната енергийна агенция за фотоволтаични системи от април тази година, в световен мащаб делът на произведената електроенергия от фотоволтаици е около 1,8% или близо 375 млрд. кВтч. Делът й в Европа е съответно близо 4 на сто. След застой през 2014 г., от 2015 г. насам световният пазар на фотоволтаици отново расте почти навсякъде. През 2015 г. пазарът на фотоволтаици е счупил няколко рекорда и е продължил глобалната си експанзия. Той е отбелязал 25-процентов растеж, достигайки 50 гигавата, според доклад за развитието на сектора на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Въпреки тези цифри, развитието на слънчевата енергия в Европа остава нищожно при доминиращи три държави – Германия с над 0,5 кВт, Италия и Обединеното кралство. Държавите разполагат с около 71,5 гигавата соларни инсталации, свързани към мрежата и това е почти три четвърти от целия капацитет в Европа.

 

Пазарът в България

Производството и потреблението на електроенергия за първото шестмесечие на 2017 г. продължава да нараства в сравнение със същия период на миналата година, сочат данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната. Най-силно впечатление прави увеличението на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Отново е отчетен ръст на ВЕИ в преносната мрежа –  до 748 138 MWh за периода януари – юли 2017 г., при 680 697 MWh за същия период през 2016 г. Това е увеличение от 9.91%. Най-сериозно е повишението в дела на мощностите от вятър –  6.61%, при фотоволтаиците увеличението е от 0.82%. Подобрение има и при участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, което се увеличава с  3.37%. И тук най-голям е приносът на вятърните електроцентрали –8.25 %, а на биомасата нараствас 10.27%. Делът на електроенергията от слънчевите централи е отрицателен –0.42 %.

През юли Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в България и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерки за тяхното преодоляване. С предприетите през 2015 и 2016 г. мерки за стабилизиране на системата, финансовите дефицити са намалени значително и в момента отрасълът се развива устойчиво, посочва анализът на Световната банка.

Анализът е от четири части, достъпни на следните адреси:

При интерес към предложението на чуждите инвеститори, може да се свържете с екипа ни за повече информация и сътрудничество за осъществяване на контакт със заинтересованите партньори от Китай на имейл contact@investsofia.com и на телефони +359 2 980 04 67 / +359 2 986 45 32.

X