В София живеят 1.3 милиона души или 19% от населението на България. София традиционно е градът с най-ниски нива на безработица в страната и най-високата средна брутна работна заплата в страната.
65% от населението на града е в трудоспособна възраст.
Благоприятното й икономическо развитие превръща София в притегателен център за таланлив човешки капитал от България и чужбина.

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В ГРАД СОФИЯ

Работна сила в София

София е областта с най-многочислената работна сила в България.  Работната сила над 15 години е била 704,100 души, или 21.6% от общата за България. (2016), като броят им нараства.

Коефициентът на икономическа активност в града също е най-високият в България – 62.1% срещу средно за страната 53.3%.

София привлича и най-много дневни трудови мигранти.

Най-перспективните индустрии за създаване на заетост в София са  информационните технологии, аутсорсингът и  някои сектори на преработващата промишленост.

Равнището на безработица в столицата през декември 2016 г. е 2.3% – броят на безработните достига най-ниската си стойност през последните шест години.

Образование и езикови умения

Работната сила в София е образована и има добре развити чуждоезикови умения.

110 000 студенти посещават 23-те университета в града.

Делът на вишистите в София за периода 2011 – 2016 г. нараства и достига 51.4% от населението.

30 000 български студенти се обучават в унивeрситети извън България. В топ 3 на предпочитаните дестинации са Германия, Холандия и Великобритания. Положителна тенденция, обаче, се наблюдава и в данните за връщащите се в страната вишисти – 70% от легализиралите чуждестранните си дипломи са периода 2013 – юни 2016 г. остават да работят в България.

В София се намират и няколко  от най-добрите средни училища в страната – езикови, природо-математически, с разширено изучаване на езици и др. Близо 70% от учениците в профилираните училища учат в езикови гимназии с основни езици английски, немски, испански, френски. Около 50% от децата изучават и втори чужд език. Над 27 000 ученици в столицата изучават предприемачество.

Високото ниво на езикови умения на работната сила е резултат от задължителното изучаване на чужд език в училищата, както и концентрацията на високообразовани млади хора в София. Най-разпространен е английският език,  следван от руския, немския и испанския.

Сред конкурентните предимства на София се явява и увеличаващият се брой частни софтуерни училища. Към юли 2017 г., лицензираните центрове за обучение по ИТ в града са 83, а обучените от тях специалисти са над 8 000.

Разходи за труд и възнаграждения

София се отличава с редица предимства в сравнение с основните си конкурентни дестинации за правене на бизнес в региона – Белград, Букурещ, Скопие и Солун.

Водещите преимущества произтичат най-вече от нивото на преките данъци (данък печалба и данък общ доход, чиято ставка е 10%), които заедно с Македония са най-ниските в региона. Общата осигурителна тежест в България  от 31.4%  също е значително по-ниска от тази в съседните страни.

Към март 2017 г., средната месечна брутна заплата в София възлиза на 1,413 лв., или 722 евро – над средната стойност както за България, така и за Балканския регион, с изключение на Гърция.

Най-висoките възнаграждения се изплащат в отраслите Информационни и далекосъобщителни услуги, Финансови и застрахователни дейности и Професионални дейности и научни изследвания. Висококвалифицираната работна сила ще продължи да привлича инвестиции в бързо растящите сектори на ИТ индустрията, аутсорсинга на бизнес услуги и някои промишлени дейности с относително висока добавена стойност.

Трудово законодателство

Основният нормативен акт, който урежда правата и задълженията на работниците в България, е Кодексът на труда.

Гъвкавото работно време е въведено в България през 201 5 г. , а през 2014 г. е официализирано и дуалното професионално обучение.

Кодекс на труда

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за уреждане на колективните трудови спорове 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

Закон за инспектиране на труда

Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закон за признаване на професионална квалификация 

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Създаването и функционирането на компаниите в България е уредено в Търговския закон. В зависимост от правната форма, процедурата за регистриране на компания в България варира.

Минималният капитал за стартиране на бизнес е 2 лв.

Процедура за регистриране на компании в България – стъпки и срокове

Основни данъчни показатели в България през 2017 г.

Синята карта на Европейския съюз дава право на граждани на страни извън ЕС който да работи на територията на България.

В основните условия за издаване на синя карта влизат:

  • валиден трудов договор или обвързващо предложение за работа за минимум 1 година;
  • заплата минимум 1.5 пъти по-висока от средната брутна годишна заплата в съответната държава от ЕС;
  • валиден документ за пътуване и ако е необходимо – виза.

Стандартна валидност на картата е 1 – 4 години, в зависимост от съответната държава от ЕС или продължителността на трудовия договор. Срокът на валидност на картата за България е 4 години.

В България със Синя карта се привличат основно специалисти в ИКТ сектора, инженери и мениджъри.

За първото шестмесечие на 2017 г. документа е издаден на общо 100 чужденци от 11 държави извън ЕС. Най-голям е делът на професионалисти от Украйна, следвани от Русия, Китай, Индия, Македония и САЩ.

Режимите за работа на чужденци от трети страни в България са два:

-за сезонна заетост до 90 дни – през 2017 г. е премахното изискването работодателите да удостоверяват с документи пред Агенцията по заетостта образованието, професионалната квалификация и опит ана потенциалните чуждестранни работници. Целта е да се привлекат кадри основно за туризма през летния сезон.

-за постоянна заетост.

През 2016 г. отпада пазарния тест, с който преди да се наеме служител от трета държава, работодателят трябва да докаже, че за съответната позиция в момента няма подходящ по-квалифициран кандидат на българския пазар на труда.

Наети лица, които са граждани на една от държавите-членки на Европейското икономическо пространство и Швейцария автоматично имат право да работят в друга страна-членка.

Независимо от националността, членовете на семейството на граждани на ЕС, които имат право на пребиваване или право на постоянно пребиваване в държава-членка могат да започнат работа или бъдат самонаети там.

Субсидираната заетост, наемането на персонал чрез субсидирани мерки, програми, схеми и проекти, се основава на Закона за насърчаване на заетостта. Субсидираната заетост се финансира от Държавния бюджет.

Свързани публикации

X